WITAJCIE PO WAKACJACH!

Znalezione obrazy dla zapytania po wakacjach obrazek

Z uśmiechem, energią i mnóstwem pomysłów witamy Was po wakacjach!

Niebawem na stronie pojawią nowe, aktualne, ważne informacje.

 

Tymczasem wiemy co dzieci zjedzą w BAJKOLANDII w pierwszym dniu września - jak zwykle będzie pysznie!!! (więcej w zakładce ŻYWIENIE)

ŚNIADANIE: Szynka bracka, ser żółty pieczywo mieszane, masło ( gluten) kukurydza, szczypior rumianek do picia

II ŚNIADANIE: Żurek z jajkiem i kiełbaską ( seler, masło kl., gluten, śmietana) porcja mango chlebek chrupki razowy ( gluten) woda min. n/g

OBIAD: Naleśniki z białym serem ( jajko, mleko, gluten, ) polewa z świeżej borówki woda min. n/g

 

 

Źródło obrazu:http://www.sosw-frysztak.strzyzowski.pl/str/379/i-po-wakacjach

 

WAŻNA INFORMACJA - ODPŁATNOŚĆ

WAŻNE OGŁOSZENIE !!!!

Odpłatność za przedszkole za m-c VI 2018 zostanie
przesłana mailami do Państwa dnia 3 lipca 2018 r..
Termin płatności do 15.07.2018.
Placówka w lipcu jest nieczynna, jesteśmy na
zasłużonych urlopach i nie będzie osoby, która
przypomni Państwu o zaległościach.

Dziękuję za terminowe wpłaty.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM PISMA W Przedszkolu nr 66 Bajkolandia, ul. Łączna 1-5, 54-004 Wrocław

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM PISMA
W Przedszkolu nr 66 Bajkolandia, ul. Łączna 1-5, 54-004 Wrocław

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z pismem, które składasz w tut. biurze podawczym.
KTO BĘDZIE CZYTAŁ PISMO?
Złożony przez Ciebie dokument zawiera dane osobowe, dla których administratorem jest Przedszkole nr 66 Bajkolandia we Wrocławiu, ul. Łączna 1-5 (dalej: My). Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod mailem _m.polak@coreconsulting.pl lub listownie pod adresem: 60-830 Poznań, ul. Zygmunta Krasińskiego 16
PO CO TEN DOKUMENT?
W dniu 25 maja 2018 roku weszły do stosowania regulacje Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwane: RODO). RODO dla przypadków zbierania danych osobowych nakłada obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym w jaki sposób przetwarzane są zbierane dane. W świetle RODO przyjmując od Ciebie pismo, z określoną treścią, z podpisem, zbieramy dane osobowe. W tym dokumencie udzielamy Tobie wymaganych prawem informacji i tym samym spełniamy obowiązek prawny wynikający z RODO.
SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam swoje dane w związku ze złożeniem swojego pisma oraz w związku z dalszą korespondencją, która może wyniknąć w sprawie.
W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu realizacji procedowania Twojego pisma. Może to być:
(1) udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie lub
(2) rozpoznanie Twojego podania/wniosku o realizację Twojego uprawnienia lub
(3) wszczęcie postępowania w sprawie, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa lub w ramach wykonywania władztwa publicznego lub
(4) rekrutacja – jeżeli Twoje pismo to podanie o pracę lub
(5) inne działanie związane z naszą instytucją.
W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, podpis oraz pozostałe dane zawarte przez Ciebie w treści pisma.
NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Twoje dane przetwarzamy z powołaniem na:
(1) obowiązek wynikający z przepisu prawa – który nakłada na nas zobowiązanie do przyjęcia i rozpoznania Twojego pisma, albo
(2) interes publiczny i wykonywanie władzy publicznej – gdzie mamy prawo i obowiązek podejmować określone działania w interesie lokalnej społeczności.
Jeżeli chcesz się u nas zatrudnić Twoje dane podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą wyraziłeś poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i złożenie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Dane powołane w treści złożonego przez Ciebie pisma przetwarzamy przez okres wymagany przez przepisy prawa – który może być różny w zależności od rodzaju składanego przez Ciebie pisma. Szczegółowe informacje w tym zakresie możesz znaleźć w naszej Instrukcji Kancelaryjnej.
KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym.
Powinieneś jednak wiedzieć, że Twoje dane mogą być udostępniane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:
a. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne
b. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności
c. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności
d. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności
e. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją
f. w przypadku monitoringu – agencji ochrony
Każdemu z podwykonawców przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.
Ponadto Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesy publicznego mogą zostać udostępnione innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego. Dostęp do tych danych osobowych mogą uzyskać w toku kontroli również uprawnione organy administracji centralnej (np. kontrola NIK, kontrola Urzędu Skarbowego, kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:
a) Reguła adekwatności
Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.
b) Reguła transparentności
Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest jej przejawem.
c) Reguła prawidłowości
Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami bezpośrednio pod adresem Przedszkole nr 66 Bajkolandia, ul. Łączna 1-5, 54-004 Wrocław lub pisząc na adres _m.polak@coreconsulting.pl
d) Reguła integralności i poufności
Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.
e) Reguła rozliczalności
Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.
JAKIE MASZ PRAWA?
Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.
Twoje prawa obejmują:
a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).
b) Prawo do poprawiania danych
Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części „W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe”, uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.
d) Prawo do żądania usunięcia danych
Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. toczące się postępowanie administracyjne, rozliczenia w podatku od nieruchomości). W odpowiedzi na Twój wniosek usuniemy jednak Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe, zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.
e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizowaną umową, to zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku takich kontaktów do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.
Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail _m.polak@coreconsulting.pl lub listownie na adres Przedszkole nr 66 Bajkolandia, ul. Łączna 1-5, 54-004 Wrocław.
Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się spotkasz, będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.
Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

PRAWO DO SPRZECIWU
Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkom, które nakładają na nas przepisy prawa.
Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail _m.polak@coreconsulting.pl lub listownie na adres Przedszkole nr 66 Bajkolandia, ul. Łączna 1-5, 54-004 Wrocław.

RODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM PISMA
W Przedszkolu nr 66 Bajkolandia, ul. Łączna 1-5, 54-004 Wrocław

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z pismem, które składasz w tut. biurze podawczym.
KTO BĘDZIE CZYTAŁ PISMO?
Złożony przez Ciebie dokument zawiera dane osobowe, dla których administratorem jest Przedszkole nr 66 Bajkolandia we Wrocławiu, ul. Łączna 1-5 (dalej: My). Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod mailem _m.polak@coreconsulting.pl lub listownie pod adresem: 60-830 Poznań, ul. Zygmunta Krasińskiego 16
PO CO TEN DOKUMENT?
W dniu 25 maja 2018 roku weszły do stosowania regulacje Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwane: RODO). RODO dla przypadków zbierania danych osobowych nakłada obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym w jaki sposób przetwarzane są zbierane dane. W świetle RODO przyjmując od Ciebie pismo, z określoną treścią, z podpisem, zbieramy dane osobowe. W tym dokumencie udzielamy Tobie wymaganych prawem informacji i tym samym spełniamy obowiązek prawny wynikający z RODO.
SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam swoje dane w związku ze złożeniem swojego pisma oraz w związku z dalszą korespondencją, która może wyniknąć w sprawie.
W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu realizacji procedowania Twojego pisma. Może to być:
(1) udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie lub
(2) rozpoznanie Twojego podania/wniosku o realizację Twojego uprawnienia lub
(3) wszczęcie postępowania w sprawie, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa lub w ramach wykonywania władztwa publicznego lub
(4) rekrutacja – jeżeli Twoje pismo to podanie o pracę lub
(5) inne działanie związane z naszą instytucją.
W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, podpis oraz pozostałe dane zawarte przez Ciebie w treści pisma.
NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Twoje dane przetwarzamy z powołaniem na:
(1) obowiązek wynikający z przepisu prawa – który nakłada na nas zobowiązanie do przyjęcia i rozpoznania Twojego pisma, albo
(2) interes publiczny i wykonywanie władzy publicznej – gdzie mamy prawo i obowiązek podejmować określone działania w interesie lokalnej społeczności.
Jeżeli chcesz się u nas zatrudnić Twoje dane podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą wyraziłeś poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i złożenie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Dane powołane w treści złożonego przez Ciebie pisma przetwarzamy przez okres wymagany przez przepisy prawa – który może być różny w zależności od rodzaju składanego przez Ciebie pisma. Szczegółowe informacje w tym zakresie możesz znaleźć w naszej Instrukcji Kancelaryjnej.
KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym.
Powinieneś jednak wiedzieć, że Twoje dane mogą być udostępniane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:
a. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne
b. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności
c. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności
d. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności
e. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją
f. w przypadku monitoringu – agencji ochrony
Każdemu z podwykonawców przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.
Ponadto Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesy publicznego mogą zostać udostępnione innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego. Dostęp do tych danych osobowych mogą uzyskać w toku kontroli również uprawnione organy administracji centralnej (np. kontrola NIK, kontrola Urzędu Skarbowego, kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:
a) Reguła adekwatności
Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.
b) Reguła transparentności
Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest jej przejawem.
c) Reguła prawidłowości
Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami bezpośrednio pod adresem Przedszkole nr 66 Bajkolandia, ul. Łączna 1-5, 54-004 Wrocław lub pisząc na adres _m.polak@coreconsulting.pl
d) Reguła integralności i poufności
Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.
e) Reguła rozliczalności
Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.
JAKIE MASZ PRAWA?
Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.
Twoje prawa obejmują:
a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).
b) Prawo do poprawiania danych
Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części „W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe”, uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.
d) Prawo do żądania usunięcia danych
Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. toczące się postępowanie administracyjne, rozliczenia w podatku od nieruchomości). W odpowiedzi na Twój wniosek usuniemy jednak Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe, zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.
e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizowaną umową, to zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku takich kontaktów do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.
Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail _m.polak@coreconsulting.pl lub listownie na adres Przedszkole nr 66 Bajkolandia, ul. Łączna 1-5, 54-004 Wrocław.
Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się spotkasz, będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.
Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

PRAWO DO SPRZECIWU
Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkom, które nakładają na nas przepisy prawa.
Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail _m.polak@coreconsulting.pl lub listownie na adres Przedszkole nr 66 Bajkolandia, ul. Łączna 1-5, 54-004 Wrocław.

C.D. w załącznikach

Kalendarium wydarzeń maj/czerwiec 2018

CO NAS CZEKA W NAJBLIŻSZYM CZASIE…

MAJ
12.05 –Święto Bajkolandii
17.05 – Spotkanie z Sokolnikiem i z jego podopiecznymi
24.05 – koncert w NFM (chórzyści, którzy występowali w Wigiliach Polskich Barbary Wachowicz)
24.05 – „Czas na książkę” grupa V
28.05 – wycieczka do ZOO grupy II i III
30.05 – Dzień dziecka w przedszkolu (upominki dla dzieci)

CZERWIEC
1.06 – Dzień wolny (odpracowany 12.05.2017)
5.06 – wycieczka z okazji Dnia Dziecka
Grupy I i III – Ścieżka dydaktyczna Mrozów
Grupy II, IV, V – Ekopasieka w Godzięcinie
7.06 – Dzień Przedszkolaka w Hali Stulecia (grupa III)
8.06 – Spartakiada na stadionie leśnickim (wszystkie grupy)
12.06 – Kino sferyczne (wszystkie grupy)
Spotkanie z pieskiem
20.06 – pożegnanie przedszkola gr V

LIPIEC - WAKACJE :)

ŚWIĘTO BAJKOLANDII

ZAPROSZENIE

PIKNIK RODZINNY ŚWIĘTO BAJKOLANDII,
12.05.2018 R. (SOBOTA)
ZBIÓRKA: 8.45 – 9.00,
ROZPOCZĘCIE: GODZ. 9.00, prosimy o PUNKTUALNE przybycie,
WEJŚCIÓWKA: książka, którą można przekazać do skrzynki Bookcrossingowej i nakrętki plastikowe,

Obowiązkowe przebranie wszystkich członków rodziny za bohaterów poniższych bajek:
GRUPY II, IV, V (książki z plecaczka):
Nusia i wilki,
Księżniczki i smoki,
Mama Mu na huśtawce,
Albert i Molgan,
Pomelo ma się dobrze pod swoim dmuchawcem,
Cynamon i Trusia. Wierszyki o złości i radości.
GRUPY I i III:
Czerwony Kapturek,
Kot w Butach,
Brzydkie Kaczątko,
Jaś i Małgosia,

OBOWIĄZKOWO ZABIERAMY ZE SOBĄ DOBRY HUMOR I CHĘĆ DO WSPÓLNEJ ZABAWY

Zapraszamy :)

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

wielkanoc

 

Święta, Święta Wielkanocne,
jak wesoło, jak radośnie.

Już słoneczko mocno grzeje,
miły wiatr wokoło wieje.

Rośnie trawa na trawniku,
żółty żonkil w wazoniku.

Na podwórku słychać dzieci,
ach, jak dobrze, że już kwiecień.

A w koszyczku, na święcone
jajka równo ułożone.

Śliczne, pięknie malowane,
różne wzory wymyślone.

Jest baranek z chorągiewką,
żółty kurczaczek ze wstążeczką.

I barwinek jest zielony
w świeże kwiatki ustrojony.

(M. Majchrzak, Już Wielkanoc) 

RADOSNYCH, RODZINNYCH I ZDROWYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!!!

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Zapraszamy na warsztaty rozwijania kompetencji rodzicielskich

„Gdzie jest instrukcja obsługi?”

Warsztat obejmuje cykl spotkań w terminach: 1.03.2018, 15.03.2018, w godzinach 16:15 – 17:00 22.03.2018
Adresaci: rodzice dzieci przedszkolnych
Miejsce: Gabinety Poradni przy SP nr 95 ul. Starogajowa 66-68

Telefon: 71 798 68 30 wew. 143
Adres mailowy: abartczak2305@wroclawskaedukacja.pl

Prowadzący: pedagog Anna Bartczak psycholog Joanna Benetkiewicz

Zgłoszenia do 28.02.2018 r. (mailowo lub telefonicznie)

Ilość miejsc – ograniczona. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Subskrybuj