PODSTAWOWE INFORMACJE

Rada Rodziców wybrała ofertę Allianz- dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Dokumenty do zapoznania w załączniku.

Opłaty za przedszkole wpłacamy na indywidualne konto, każde dziecko ma swoje konto. Naliczenia dokonywane są na podstawie obecności zapisanej w danym miesiącu. W przypadku nieobecności dziecka powyżej 30 dni kalendarzowych wymagane jest pisemne usprawiedliwienie.
W tytule należy napisać:
*nazwisko i imię dziecka (nie rodzica!)
*numer grupy
*miesiąc za który dokonywana jest opłata
*kwota: dokładna kwota z paska otrzymanego na grupie (kieszonki informacyjne)

Ważne!
Proszę pamiętać, że ostateczny termin przelewu to: 15 dzień danego miesiąca (w tym dniu pieniądze muszą być na koncie).

Odbiór dziecka z przedszkola przez inne osoby niż rodzice może nastąpić tylko za zgodą rodziców na podstawie pisemnego upoważnienia złożonego osobiście w przedszkolu i podpisanego przez rodzica w obecności dyrektora placówki lub nauczycielki.
Osoba upoważniona na piśmie musi być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.