PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

Przedszkole nr 66 Bajkolandia w 2015 r. dołączyło do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół
Promujących Zdrowie i realizuje program promocji zdrowia.
Głównym celem programu jest wychowywanie dla zdrowia poprzez propagowanie zdrowego
stylu życia oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
Cele szczegółowe:

  • wdrażanie do praktykowania zachowań prozdrowotnych w przedszkolu i w domu,
  • zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania oraz ich praktykowanie w życiu codziennym,
  •  podnoszenie świadomości dziecka w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa,
  • kształtowanie umiejętności samoobsługowych, nawyków higienicznych i zdrowotnych,
  • stwarzanie warunków do rozwijania sprawności fizycznej oraz poznania różnorodnych sposobów aktywnego wypoczynku,
  • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, współpracy, pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych,
  • zapewnienie odpowiednich warunków dzieciom niepełnosprawnym i przewlekle chorym w tym będącym na diecie specjalistycznej,
  • włączenie rodziców/opiekunów oraz pracowników przedszkola do działań związanych z promowaniem zdrowego stylu życia w placówce i życiu codziennym.

Efektem działań realizowanych w ramach programu są otrzymane certyfikaty:
1. Stołówka z certyfikatem promowania zdrowego i racjonalnego żywienia.
2. Certyfikat promowania aktywności fizycznej.