KONCEPCJA PRACY

Koncepcja pracy Przedszkola Nr 66 Bajkolandia we Wrocławiu

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w:

• Ustawie o Systemie Oświaty,

• Statucie Przedszkola Nr 66 Bajkolandia,

• Rocznym Planie Pracy,

• Zestawie programów wychowania przedszkolnego,

• Wieloletnim planie doskonalenia nauczycieli,

• Koncepcją dyrektora dotyczącą funkcjonowania i rozwoju przedszkola złożoną przy powierzeniu funkcji dyrektora na lata 2012-2017.

Cele i zadania:

1. Zaspokojenie elementarnych potrzeb – fizjologicznych, bezpieczeństwa, miłości i przynależności, szacunku i uznania oraz samorealizacji.

2. Zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju- praca z dzieckiem w obszarze rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego i poznawczego.

3. Rozwijanie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

4. Wykorzystywanie odpowiednich metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności.

5. Indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi w celu wyrównywania szans edukacyjnych.

6. Integrowanie rodzin i dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.

7. Kreowanie warunków sprzyjających osiągnięciu stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

8. Współpraca z rodzicami oraz wspieranie ich w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych.

9. Wspomaganie rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej.

10. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.

11. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku- współpraca z lokalnymi instytucjami.

WIZJA

Przedszkole wszechstronnie oddziaływuje na rozwój dziecka poprzez bezpośredni kontakt z różnymi dziedzinami sztuki, a przede wszystkim poprzez aktywność własną.

Każde dziecko może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.

Nauczyciele będą wdrażać nowe i skuteczne metody wychowania estetycznego.

MISJA

Staranne przygotowanie kadry pedagogicznej do rzetelnego wykonywania swojego zawodu, którego nadrzędnym celem jest wykorzystanie potencjału każdego dziecka, stymulowanie jego rozkwitu w zakresie uczenia się i wszechstronnego rozwoju osobistego.

Cele wychowania przedszkolnego na dany rok szkolny są szczegółowo wyznaczone w planie pracy na dany rok szkolny, z uwzględnieniem wniosków z przeprowadzonej ewaluacji

wewnętrznej. Pan pracy zawsze jest uzgadniany z RP i RR i wymaga akceptacji.

Przyjęty przez RP Plan Nadzoru i cel ewaluacji wewnętrznej ma pokazać obraz pracy przedszkola i wskazać kierunki koniecznych zmian.

Koncepcję pracy przedszkola wyznacza realizowany program wychowania przedszkolnego (wraz z aneksem dotyczącym zmian w podstawie programowej) ,, Mój świat”.

System wartości wychowania humanistycznego i zasady pedagogiki humanistycznej wyznaczają kierunki planowania pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej Przedszkola nr 66.

Zgodnie z tymi zasadami przedszkole wspiera i ukierunkowuje rozwój każdego dziecka z jego potencjałem i możliwościami, dziecko potrafi aktualizować swoje potencjalne szanse, nauczyciel stwarza sytuacje, które wspierają dziecko w odkrywaniu swoich możliwości i uczą pokonywać trudności.

Nauczyciel planuje i wyznacza kierunki drogi rozwoju dziecka zgodnie z koncepcją Lwa Wygotskiego - strefa najbliższego rozwoju.

Realizacja tej koncepcji pomaga w osiągnięciu celów, które mają nauczyć dziecko relacji z ludźmi, środowiskiem przyrodniczym, kulturą i samym sobą zgodnie z wyznaczoną spiralą sukcesu.