POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W bieżącym roku szkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest realizowana zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz. U. poz. 1591) i polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych dziecka i rozpoznawaniu nie tylko jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, ale również czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest również organizowana dla rodziców i nauczycieli. Polega ona na wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych.
Organizowanie i planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu przebiega zgodnie z opracowaną procedurą.

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 66
Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM
WE WROCŁAWIU

Celem procedury jest określenie zasad i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Przedszkole udziela i organizuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzinom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych
w rozporządzeniu.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572),
z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.11.2010r. w sprawie warunków
i organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych
i integracyjnych (Dz. U. z 2010r., Nr 228).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r. poz. 532) zmieniające rozporządzenie z dnia 17.11.2010r.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dzieci, młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. 2015 poz.1113).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591) obowiązuje od 1 września 2017 r.

ZASADY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną planuje i koordynuje dyrektor przedszkola. Może on
wyznaczyć inną osobę, której powierzy to zadanie.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na:
a) Rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
dziecka;
b) Rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających:
Z niepełnosprawności;
Z niedostosowania społecznego;
Z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
z zaburzeń zachowania lub emocji;
Ze szczególnych uzdolnień;
Ze specyficznych trudności w uczeniu się;
Z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
Z zaburzeń komunikacji językowej;
Z choroby przewlekłej;
Z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
Z niepowodzeń edukacyjnych;
Z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka
i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
Z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na:
a) Wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;
b) Rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności
udzielanej dziecku pomocy.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
i nieodpłatne.
5. Osobami uprawnionymi do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w przedszkolu są nauczyciele oraz specjaliści pracujący w przedszkolu.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana dziecku przy
współpracy:
Rodziców dziecka
Poradni psychologiczno-pedagogicznej;
Poradni specjalistycznej;
Placówki doskonalenia nauczycieli;
Innymi przedszkolami i placówkami;
Organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.
7. Osobami uprawnionymi do inicjowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej są:
Rodzice/opiekunowie dziecka;
Dyrektor przedszkola;
Nauczyciele, wychowawcy lub specjaliści pracujący w przedszkolu;
Pomoc nauczyciela;
Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej;
Kurator sądowy;
Pracownik socjalny;
Asystent rodziny;
Pielęgniarka środowiskowa;
Higienistka szkolna;
Asystent edukacji romskiej;
Pracownicy organizacji pozarządowych, innej instytucji lub podmiotu
działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

FORMY UDZIELANEJ POMOCY

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest w trakcie bieżącej pracy
z dzieckiem oraz w formie:
Zajęć rozwijających uzdolnienia;
Zajęć specjalistycznych:
korekcyjno- kompensacyjnych,logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych o charakterze terapeutycznym;
Zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom odbywa się
w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

ZADANIA DYREKTORA

1. Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Ustala wymiar godzin poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, biorąc
pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na
realizację tych form.
2. Informuje pisemnie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o ustalonych formach, okresie
udzielanej pomocy oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

ZADANIA NAUCZYCIELI-WYCHOWAWCÓW

1. Nauczyciele i specjaliści pracujący w przedszkolu mają za zadanie rozpoznawać
odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci oraz indywidualne możliwości psychofizyczne w tym zainteresowania i uzdolnienia.
2. Nauczyciele i specjaliści pracujący w przedszkolu mają obowiązek prowadzenia
obserwacji pedagogicznej zakończonej analiza i oceną gotowości dziecka do podjęcia
nauki w szkole.
3. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy
w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym dyrektora.
4. Wychowawca grupy w porozumieniu z dyrektorem planuje i koordynuje udzielanie
dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej
pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą
realizowane.
5. Wychowawca grupy planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej
współpracuje z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka oraz w zależności od potrzeb
z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią.
6. W przypadku, gdy dziecko było już wcześniej objęte pomocą psychologiczno-
pedagogiczną, nauczyciel planując udzielanie dziecku pomocy uwzględnia wnioski
dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, zawarte w dokumentacji z dotychczas udzielanej
pomocy.
7. Nauczyciele udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizację programu na
poszczególnych zajęciach wpisują do dziennika zajęć oraz prowadzą zeszyt indywidualnej
pracy.
8. Gromadzenie dokumentacji dotyczącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
prowadzonej w oparciu o orzeczenie wydane przez poradnię odbywa się w specjalnie
oznakowanych teczkach/segregatorach.

ZADANIA SPECJALISTÓW

1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;diagnozowanie logopedyczne, w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców
w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej;

2. Do zadań terapeuty pedagogicznego w przedszkolu należy w szczególności:
prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami;
prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć
o charakterze terapeutycznym;
wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

TRYB UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DZIECIOM POSIADAJĄCYM ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

1. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor zarządzeniem powołuje zespół w skład, którego wchodzą wszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący z dzieckiem.
2. Dyrektor informuje rodziców o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
3. Powołany przez dyrektora przedszkola zespół współpracuje z rodzicami dziecka oraz,
w zależności od potrzeb, z poradniami i innymi osobami, które były inicjatorami udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i których udział w realizacji pomocy jest niezbędny.
4. Przy planowaniu uwzględnia się zalecenia zawarte w orzeczeni lub jeśli dziecko było objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną wnioski zawarte w dokumentacji
z dotychczas udzielanej pomocy, prowadzonej na podstawie obowiązujących przepisów.
5. Dyrektor przedszkola lub wyznaczeni nauczyciele planują i koordynują udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ustalają formy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.
6. Osoba wyznaczona przez dyrektora zajmująca się planowaniem i koordynowaniem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej podejmuje współpracę z innymi nauczycielami, rodzicami, poradniami a także innymi osobami pracującymi z dzieckiem.
7. Zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny zgodnie
z przepisami w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach integracyjnych.
8. Strukturę Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. W jego zakres wchodzi:
Imię i nazwisko ucznia;
Pieczęć przedszkola;
Podstawa Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego oraz rodzaj dysfunkcji (bez podawania szczegółów diagnozy, mocnych i słabych stron dziecka);
Okres udzielania działań wspierających;
Cele do osiągnięcia w zakresie, których dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
Okres udzielania konkretnej pomocy;
Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów;
Formy metody i sposoby pracy z dzieckiem;
Zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne;
Działania wspierające rodziców dziecka;
Zakres współdziałania z lokalnymi placówkami;
Okresowa ocena podejmowanych działań;
9. Osoby udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku w przedszkolu są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji zgodnie z przepisami rozporządzenia
w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki.
10. Rodzice dziecka otrzymują pisemną informację o ustalonych przez dyrektora formach,
wymiarze godzin i okresie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
11. Po zakończeniu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przed opracowaniem
arkusza organizacji przedszkola na kolejny rok, zespół dokonuje oceny efektywności
udzielanej pomocy.
12. Zespół może dokonać oceny efektywności udzielanej pomocy przed upływem ustalonego
przez dyrektora okresu, na wniosek nauczycieli lub rodziców.
13. Po dokonaniu oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy oraz rekomenduje dalszy
sposób postępowania w zakresie pomocy, jaka powinna być udzielana dziecku.

Procedura obowiązuje od dnia 01 września 2017r.